Fishing floats & Accessories

floats

 

 

На 20.02.2020 г. „БОБИ ФИШЕР” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение с референтен номер BG16RFOP002-2.040-0665  и наименование „Постигане на устойчив растеж чрез подобряване на производствения капацитет на БОБИ ФИШЕР ООД”.

 

Общата стойност на допустимите разходи е 324 127,00 лв., като 225 888,90 лв. от тях представляват безвъзмездна финансова помощ, в това число 192 855,56 лв. от Европейският съюз чрез Европейският фонд за Регионално развитие и  34 033,34 лв. национално съфинансиране.

 

Целта на проектното предложение е да се повиши на конкурентоспособността на „БОБИ ФИШЕР” ООД и да се повишат производителността и експортния му потенциал. За тази цел чрез инвестиции във високо-технологично производствено оборудване ще се намалят производствените разходи, ще се разшири капацитета на предприятието, ще се разшири асортимента, и ще се осъществи частична промяна в производствения процес.

Срокът за изпълнение на дейностите е 12 месеца.

 

22.02.2020 г.

Come and see our products on STAND A33 European Fishing Tackle Trade Exhibition EFTTEX 2018, from the 28th to 30th of June  2018.

EFTTEX 2015 Walk Around